Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovy Matice ČMS

 Stanovy Matice Čech , Moravy a Slezska

IČO 63112906                                                                                  UNB 5104714/6400


 

Článek I:

 1. Organizace se zřizuje v souladu se zákonem o sdružováni občanů ČR číslo 83/90 Sb.

 1. Název organizace: Matice Čech, Moravy a Slezska (dále jen MATICE).

 1. Sídlem organizace je PRAHA. Kontaktní adresa Ing. Zdeněk Radimský, Tanvaldská 1335, Praha 8, tel: 02/8589659

 2. MATICE je právnickou osobou a může na území ČR zřizovat okresní a místní výbory, případně důvěrníky (mluvčí).

Článek II.:

 1. MATICE navazuje ve své činnosti na národní program Matice České. Současně usiluje

  o spolupráci s Maticí Moravskou a Matici Slezskou ve všech otázkách společného zájmu.
 1. MATICE je dobrovolným, otevřeným sdružením občanských iniciativ (kolektivní členství) a občanů (individuální členství), které spojuje společný zájem vyjádřený v poslání MATICE.

Článek III:

 1. Posláním MATICE je chránit a rozvíjet národní uvědomění, slovanskou vzájemnost

  a přispívá k vzájemnému sbližování národů a národností doma i v zahraničí.
 1. MATICE šíří ideály humanismu a demokracie a podílí se na upevňování úcty a důstojnosti člověka, přispívá k zachováni svrchovanosti a územní celistvostí ČR

 1. MATICE vytváří podmínky pro aktivní a účelovou činnost v oblasti národní kultury, ochrany českého jazyka a jeho užívání.

 1. MATICE rozvíjí ediční činnost, spolupracuje se všemi sdělovacími prostředky, kulturními a vědeckými institucemi a sdruženími.

 1. MATICE prosazuje prioritu národních zájmů v oblasti ekonomiky, vykonává vlastní ediční činnost doma i za hranicemi.

Článek IV:

 1. Členství v MATICI - kolektivní i individuální vzniká na základě přihlášky a vyjádřením souhlasu s posláním MATICE.

 2. Kolektivní členství k MATICI je stvrzeno uzavíráním zvláštní dohody obsahující práva

  a závazky kolektivního člena
 1. Individuálním členem MATICE se může stát občan starší patnácti let. Být volen

  do příslušných orgánů MATICE je ohraničeno dovršením osmnácti let.
 1. Povinností člena MATICE je placení členských příspěvků v dobrovolné výši, zachovávat stanovy MATICE a aktivně se podílet na akcích pořádaných MATICÍ.

Článek V.:

 1. Základem činnosti MATICE na všech organizačních stupních je spolupráce všech občanských iniciativ.

 2. V zájmu prohloubení vlastní aktivity MATICE vznikají zájmové kluby a odborné komise, jak na regionální, tak na centrální úrovni. Pro vzájemné propojení všech organizačních článků MATICE ustavují se důrníci. K jejich zvolení se využívá regionálních přip. celostátních shromáždění individuálních i kolektivních členů a zástupců zájmových klubů.

Článek VI:

  • Nejvyšším orgánem MATICE je Celostátní shromáždění, které volí a schvaluje

  • Celostátní radu MATICE

  • Celostátní revizní komisi MATICE

  • Regionální orgány, vedoucí zájmových klubů a odborných komisí

  • Zprávu o činnosti MATICE za uplynulé období

  • Zprávu o hospodaření MATICE včetně revizních závěrů

  • Stanovy a program práce MATICE pro nejbližší období

 1. V období mezi celostátními shromážděními MATICE řídi její činnost celostátní rada MATICE. Je nejméně devítičlenná a volí ze svého středa předsedu, tajemníka, hospodáře, vedoucí odborných skupin, zapisovatele a další funkce dle potřeby.

 1. Předseda MATICE je statutárním zástupcem MATICE.

Článek VII:

 1. Řádné Celostátní shromáždění MATICE se koná zpravidla jednou za dva roky.

 2. Mimořádné Celostátní shromážděni MATICE se koná vždy, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů MATICE

Článek VIII:

 1. MATICE je neziskovou zájmovou organizací, založenou na dobrovolné aktivitě svých členů a sympatizujících.

 1. Finanční prostředky MATICE jsou tvořeny z dobrovolných členských příspěvku, sbírek, úroků a sponzorských darů.

 1. Při zrušení MATICE se vypořádání majetku řídí podle rozhodnutí závěrečného Celostátního shromáždění MATICE.

Článek IX:

 1. Stanovy MATICE nabývají účinnosti dnem jejich registrace na Ministerstvu vnitra ČR.

 2. Změna schválena MV dne 1.7.1996 - č. j. II/s - OS/1 - 27505/95-R